Department of Scientific & Engineering Computing
School of Mathematical Sciences
Peking University

Faculty

Name Office Telephone Email
Li Gao 1382E 62751804
Ruo Li 1423E 62755773
Tiejun Li 1579E 62757592
Zhiping Li 1522E 62755285
Huazhong Tang 1424E 62757018
Zhenghuan Teng 1370E 62751804 tengzh@math.pku.edu.cn
Ming Wang 1520E 62755585
Jinbiao Wu 1482S 62759189
Shufang Xu 1475W 62759850
Longan Ying 1368E 62751804 yingla@math.pku.edu.cn
Pingwen Zhang 2502S 62759851
Tie Zhou 1583E 62756251

Changjiang Professor

Name Office Telephone Email
Weinan E 218N 62759090 weinan@princeton.edu
Jingcao Xu 218N 62759090 xu@math.psu.edu
Pingwen Zhang 2502S 62759851 pzhang@math.pku.edu.cn

Retiree

Name Office Telephone Email
Dun Huang 1296E 62751804 dhuang@math.pku.edu.cn
Gongyan Lei 1287E 62751804 lei@math.pku.edu.cn

Postdoctor

Name Period Office Telephone Email
Hui Zhang 2001.07-2003.07 62759090 huizhang@math.pku.edu.cn
Yanze Peng 2002.04-2003.12 62759090 yzpeng@math.pku.edu.cn
Daming Li 2002.07-2004.07 62759090 dmli@math.pku.edu.cn
Xin Zhang 2002.07-2004.07 62759090 xinzhang@math.pku.edu.cn


Department of Scientific & Engineering Computing/Peking University/Beijing 100871/P.R. China
Tel. +86-10-62757147; Fax. +86-10-62757147