Postdoc

Hu, Zhicheng

Sep. 2012-Jun. 2014

major in steady solution of high order moment system

Current Ph.D. Students

Fan, Yuwei

Sep. 2011-Jun. 2016

Li, Jun

Sep. 2012-

Li, Weiming

Sep. 2013-

Yao, Chengbao

Sep. 2013-

Chen, Li

Sep. 2013-

Yang, Feng

Sep. 2015-

Current Masters Students

Jiang, Yuchen

Sep. 2014-

Yang, Fanyi

Sep. 2015-

Graduated Ph.D. Students

Zhao, Weibo

Sep. 2005-Jun. 2010

Yuan, Gang

Sep. 2008-Jun. 2011

Wang, Duan

Sep. 2004-Jan. 2010

Deng, Jian

Sep. 2007-Jun. 2012

Cai, Zhenning

Sep. 2008-Jun. 2013

Wang, Yanli

Sep. 2009-Jun. 2014

Graduated Masters Students

Wang, Xin

Sep. -Jun.

Luo, Yi

Sep. 2008-Jan. 2012

Zhou, Hongsheng

Sep. 2010-Jun. 2013

Zhang, Tao

Sep. 2010-Jun. 2013

Liu, Shu

Sep. 2011-Jun. 2014